സംസ്ഥാന കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികൾ, പരിപാടികൾ സംബന്ധിച്ച് ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ, മീഡിയ ലൈസൺ വിഭാഗം വഴി പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്തു നൽകുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ അപേക്ഷ തീയതി 31/05/2021 പകൽ  1   മണിവരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു

Videos

 

 

ഓണക്കാല പച്ചക്കറി കൃഷി


 

1. പച്ചമുളക് കൃഷി


2. മത്തൻ കൃഷി

Subscribe to