കൃഷി വകുപ്പിൻെറ 2021ലെ സംസ്ഥാനതല കർഷക അവാർഡ് ഫീൽഡ് സന്ദർശനം, വീഡിയോ ചിത്രീകരണം, എഡിറ്റിംഗ്, ഇന്ഡക്സിങ്, ഡിവിഡി റൈറ്റിംഗ്, പശ്ചാത്തല സംഗീതം തുടങ്ങിയ പോസ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾക്കായുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ക്വട്ടേഷൻ

കൃഷി വകുപ്പിൻെറ 2021ലെ സംസ്ഥാനതല കർഷക അവാർഡ് ഫീൽഡ് സന്ദർശനം, വീഡിയോ ചിത്രീകരണം, എഡിറ്റിംഗ്, ഇന്ഡക്സിങ്, ഡിവിഡി റൈറ്റിംഗ്, പശ്ചാത്തല സംഗീതം തുടങ്ങിയ പോസ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾക്കായുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ക്വട്ടേഷൻ
Subscribe to