സംസ്ഥാന കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികൾ, ഫ്ലാഗ്ഷിപ് പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ വഴി സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്ററുകൾ ചെയ്തു നൽകുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു.

സംസ്ഥാന കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികൾ, ഫ്ലാഗ്ഷിപ് പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ വഴി സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്ററുകൾ ചെയ്തു നൽകുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു.
Subscribe to